แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มอำนวยการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนปีงบ2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานกลุ่มอำนวยการ
รายงานการเงินประจำเดือน

จำนวนทั้งหมด6รายการ