แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มอำนวยการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
งานกลุ่มบุคคล
งานกลุ่มอำนวยการ
รายงานการเงินประจำเดือน

จำนวนทั้งหมด7รายการ