วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจําปี 2565 พร้อมด้วย ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเป็นเกียรติและมุทิตาจิต ทั้ง 8 ท่าน ดังนี้

 1. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการ
  จังหวัดลําปาง
 2. นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัด
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 3. นายปรีดา พรหมดี ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 4. นางผ่องศรี รัตนงาม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
 5. นางอําไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

6. นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการ