ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาจังหวัดลำปาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำปางลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid)ณ กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นางคะนึงนิตย์  วันนิตย์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง และโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน โดยมี นายปรีดา อุปอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน