ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ พร้อมบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาภาคเหนือ ตามโครงการบริหารจัดการการศึกษาภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมีนายวัฒนาพงษ์ สาระทันธนสุเมธ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.17 นางสาวอรนุชา กิจนิตย์ชีว์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายธงจรัส แสงอรุณ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.18 และบุคลากร ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับภาค ต่อคณะฯ ศธภ.15