โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางจิตฤดี ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาํิการภาค 16 นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)”สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนน่าน คริสเตียนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน