โครงการบริหารจัดการการศึกษาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมบุคลากร กลุ่มยุทธการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ การบริหารจัดการศึกษาภาคเหนือ ตามโครงการบริหารจัดการการศึกษาภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีนายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.16 และบุคลากร ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับภาค ต่อคณะฯ ศธภ.15 ในครั้งนี้