โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเสนอผลการกำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของจังหวัดในพื้นที่ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยนางสาวปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด ต่อคณะฯ ศธภ.15