โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมาย นางสาวเพ็ญพร ปะระดี พร้อมบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของจังหวัดในพื้นที่ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองศึกษาธิดารจังหวัด ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะฯ ศธภ.15