โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดในพื้นที่ ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางผอ.กลุ่ม และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะฯ ศธภ.15