แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แผนดำเนินงานประจำปี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ฉบับจัดทำตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นำลงเว็บไซต์)
  • แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2565 (นำลงเว็บไซต์)
  • แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564