เครือข่ายครูต้นแบบ One teacher ชายแดนใต้

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ 15 และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมกระบวนการสร้างเครือข่ายครูต้นแบบ One teacher ชายแดนใต้ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการนี้ได้รับมอบโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ในการพัฒนาครูต้นแบบ ระดับภาคด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการฯในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ต่อไป