แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564