ลงพื้นที่ตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda/Based)

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda/Based)/ประเด็นนโยบายการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยภาคเช้าเป็นประธานเปิดตลาดนัดวิชาการและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ภาคบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน