ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 อนุญาตให้บุคลากร ได้แก่ นายศิรชานนท์ พิกุลทอง ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสาวเบญจมาภรณ์ สุริยบูรพกูล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาไทยในยุค VUCA World และการขับเคลื่อน เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ” ในการประชุมโครงการจัดงานสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 128 คน