ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่ โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้