ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูนและการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมีนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับโดยมีประเด็นการตรวจราชการ 4 ประเด็นดังนี้ (1) การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (lssue) (2) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ (3) การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ (4) การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี