ร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัดทั่วประเทศ เน้นการสร้างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2 ด้าน คือ “ผลักดันปฏิญญากรุงเทพฯ 2565” ใน 7 เรื่องหลักที่ทุกประเทศในอาเซียนต้องดำเนินการ และ “เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน” พร้อมเร่งแก้ปัญหาและฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ การอ่านออกเขียนได้ให้กับประชาชน ด้วยการจัดตั้ง “อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ” (อสส.ศธ.) ขึ้นมา ดึงครูที่เกษียณฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ กว่า 2 หมื่นคน เป็นจิตอาสาเข้าไปทุกชุมชนทั่วประเทศ พร้อมร่วมมือทำงานใกล้ชิดอย่างมีคุณภาพ นำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น “OPS The Best”