ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้ “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” บูรณาการร่วมกับกิจกรรมตรวจติดตามสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ภายใต้ “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน