แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • แบบ สงป.301
  • แบบ สงป.302
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
  • หนังสือนำส่งที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ นำลงเว็บไซต์