แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563