แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  • หนังสือนำส่งที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
  • แบบ สงป.301
  • แบบ สงป.302
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รอบ 6 เดือน
  • link รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการนำลงเว็บไซต์ ศธภ.15