ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1. นายภูริต คันธชุมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายสายัณห์ พรมใส ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศ.พพ.
3. นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 4. นางมยุรา วิไล ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5. นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้แทน ศธภ.15 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
และความจำเป็นที่จะขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนได้ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน. รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้คุ้มค่า และปลอดภัย กระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น
และการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพของนักเรียนในโรงเรียน บ่มเพาะคุณธรรมภายในจิตใจที่ดีงาม เพื่อส่งผลต่อการแสดงออกจริยธรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นำไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น