ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และผู้แทนทุกกลุ่มงาน ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัด เพื่อนำข้อมูลสู่การจัดทำสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่