ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.เป็นประธานการประชุม รูปแบบกิจกรรมได้ให้ผู้แทน
แต่ละ ศธภ. ระดมสมองจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงหารือแนวทางเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้แทน ศธภ.1-18 สนย.สป. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 50 คน