ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในหมวดที่ 4 ประเด็นที่ 4.3 ความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผู้เข้าร่วม เข้าประชุมในครั้งนี้