ประชุมคณะทำงานทบทวนแนวทางการปรับแผนแม่บท

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น.  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทบทวนแนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน