ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom/Meeting ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ระดับพื้นที่ โดยมีบุคลากร ศธภ.15 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 86 คน