ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน