ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน จำนวน  12 เดือน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1942/2560 ลงวันที่
6 กันยายน 2560 เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างปฏิบัติงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม(คนสวน)

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15  จำนวน 2 ตำแหน่ง

2. ประเภทการจ้าง

ประเภทการจ้างที่ 2 ลักษณะงานที่จ้างเป็นลักษณะงานที่แตกต่างกับข้าราชการปฏิบัติงานตามกรอบตำแหน่งตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานดูแลการทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อม                 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแล ปลูก บำรุง รักษา ต้นไม้           ไม้ดอกไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่ง รักษา สวนสนามหญ้ารอบ ๆ บริเวณอาคาร สิ่งปลูกสร้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

4. ค่าจ้างที่จะได้รับ

ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน  9,000 บาท

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร

5.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ประกาศ
รับสมัครวันสุดท้าย)

5.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง หรือไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ระบุให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ)

5.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ

5.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต
หรือนักบวช

5.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5.9 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 

6. การสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565             ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ                 แต่อย่างใด

7. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร ให้ส่งจำนวนทั้งสิ้น 1 ชุด ประกอบด้วย

7.๑ ใบสมัคร ตามแบบ บส. 1 แนบท้ายประกาศนี้

7.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา

7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

7.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

7.6 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

7.7 สำเนาเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

7.8 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

7.9 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

7.10 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  1 รูป และได้ลงลายมือชื่อกำกับหลังรูปถ่ายไว้แล้ว

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

8. เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนด หากเกิดกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารประกอบการยื่นสมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใด ๆ

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยปิดประกาศไว้ที่สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

10. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

10.1 การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารใบสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

(1)  ความรู้ความสามารถของบุคคลที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

(2)  ทักษะที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน

(3)  สมรรถนะที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติคะแนนเต็ม 30 คะแนน

10.2 วิธีการประเมินผล จะประเมินผลการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ และการทดสอบ                  การปฏิบัติงาน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

10.3 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมตามเกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนรวมรายองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และหากมีผู้เข้ารับการคัดเลือก
จำนวนหลายคน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถของบุคคลที่จำเป็น
หรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก และถ้าได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนทักษะที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่า
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก

11. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่ได้             โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกไว้ในลำดับแรก และผู้ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมรองลงไป (สำรอง) จำนวน  2 คน เพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานฯ        จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปทดแทน และเมื่อมีผู้มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้ถือว่าการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การเรียงลำดับผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

12. การจัดทำข้อตกลงการจ้าง

ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องมาทำข้อตกลงการจ้างภายในวันที่ 25  ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ บส. 1

ใบสมัครคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม(คนสวน)

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. ชื่อ………………………………………………………………… ชื่อสกุล…………………………………………………………………

สัญชาติ……………………………….  เชื้อชาติ…………………………………………. ศาสนา……………………………………

2. เกิดวันที่…………….เดือน…………………………….. พ.ศ. …………………… อายุนับถึงวันที่สมัคร…………………….ปี

3. เลขประจำตัวประชาชน……………………………………… ออก ณ สำนักงาน………………………………………………..
วันออกบัตร……………………………………………………… วันบัตรหมดอายุ…………………………………………………..

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………. หมู่ที่……………….ถนน…………………………………………

แขวง/ตำบล……………………………………………………….. เขต/อำเภอ………………………………………………………

จังหวัด……………………………………………………………….

4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………………….หมู่ที่……………….ถนน…………………………….แขวง/ตำบล…………………………
เขต/อำเภอ……………………………………..จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………………..

หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………….. โทรศัพท์มือถือ………………………………………………….

5. วุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด………………………………………. สาขาวิชา…………………………………………………………
จากสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………..

วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร…………………………………… สาขาวิชา………………………………………………………

จากสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ…………………………………………………..…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. ประวัติการทำงาน £ ไม่เคยทำงาน  £ เคยทำงานในตำแหน่ง…………………………………………………………
ชื่อหน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน……………ปี………….เดือน

สาเหตุที่ออก…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8. ข้าพเจ้า ได้นำหลักฐานมาประกอบการสมัคร ดังนี้

£ สำเนาวุฒิการศึกษา                           £ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

£ สำเนาทะเบียนบ้าน                            £ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

£ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           £ สำเนาเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

£ สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ สำหรับตำแหน่งอื่น ๆ ระบุ (ถ้ามี) )

£ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)          £ ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

£ รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน

จำนวน…………….รูป  และได้ลงลายมือชื่อกำกับหลังรูปถ่ายไว้แล้ว

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ข้าพเจ้าได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ………………………………………………… ผู้สมัคร
(………………………………………………….)

สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครวันที่…………….เดือน……………………….. พ.ศ. …………….. เลขประจำตัวผู้สมัคร……………………………

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า

£ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

£ ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ……………………………………………………

(…………………………………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………….

วันที่…………………………………………………….

สำหรับผู้ควบคุมดูแลการรับสมัคร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ……………………………………………………

 

(…………………………………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………….

วันที่…………………………………………………….

 

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง