ต้อนรับคณะนักวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 5 กัยนายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพร ปะระดี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผู้แทนกลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มตรวจราชการ และประเมินผล และกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวต้อนรับคณะนักวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนางอำภา พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหัวหน้าคณะ ใน “การสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579