ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2655 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 4 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีอาคารเรียน 2 หลัง มีระบบไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน และ
เปิดสอนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565