ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศธภ.15 และศธจ.ลำพูนลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยภาคเช้าลงพื้นที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (ห้องเรียนเรือนแพ) โดยมีนายจีรพงษ์ สนิทพร้อมคณะครูรวมให้ข้อมูล ภาคบ่ายลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง สาขาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โดยมี นายอรรถกฤต อินทะโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และนายธราดร ตันวิพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน