ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ศธภ. 15 และศธจ. แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วนและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid) ดังนี้ 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนมีหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินการ ได้แก่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สพม.แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 2. กศน.อำเภอปาย มีนายสุรินทร์ คงเสถียรภาพผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปาย รายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน