ตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย ศธภ.15 และศธจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นการตรวจราชการนโยบายปกติ นโยบายเร่งด่วน และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid) ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โรงเรียนแม่สวรรค์น้อย และโรงเรียนอนุบาลขุนยวม โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินการ ได้แก่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 กศน. อำเภอแม่สะเรียง โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา รายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ