งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  1. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์
  2. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15
  3. สรุปโครงการ IFTE ปี 2564
  4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม2564
  5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Coaching teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15
  7. รายงานผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  8. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  9. รายงาน Best practiceโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)