ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาปีการศึกษา 2564 เขตตรวจราชการที่ 15
2.ดัชนีทางการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.แผนพัฒนาองค์กรดิจิทัลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พ.ศ. 2565 – 2568
4.รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15
5.รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ปีการศึกษา 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 15
6.รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564ในเขตตรวจราชการที่ 15
7.รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 15 ของนักเรียนระดับชั้นป.6 ม.3 และ ม.6