แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • รวมภาพข่าวกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม