การประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายศิรชานนท์ พิกุลทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมต่อประธานในพิธี การจัดประชุมในวันแรกได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” และ นางอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ บรรยายในหัวข้อ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บริบทสำคัญใหม่ที่เชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในพื้นที่” ในภาคบ่าย นายศิรชานนท์ พิกุลทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา บรรยายและระดมความคิดเห็นร่างสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดประชุมครั้งนี้มีกำหนดการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณโรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด ศธ. และนอกสังกัด ศธ. 17 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 130 คน