การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในนามประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค 15) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาคพ.ศ. 2560 และวาระเพื่อพิจารณาการพัฒนา Mobile Applications ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค เป็นต้น ทั้งนี้นายชาตรี ม่วงสว่าง ในนามประธานกรรมการ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน (นายพิสิษฐ์ เดชวงษ์ญา และผศ.อนันท์ ทับเกิด) และคณะกรรมการในโอกาสที่จะหมดวาระในครั้งนี้ด้วย