แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การดำเนินการ กำหนดตำแหน่ง การสรรหาการแต่งตั้งฯ
  • การดำเนินการจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก
  • การดำเนินการพัฒนาบุคลากร
  • ประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
  • รักษาไว้และจุงใจบุคลากร