การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และวินัยข้าราชการ

 

การบรรยายในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา