เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้258
mod_vvisit_counterวานนี้1008
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6919
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้258
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา47495
mod_vvisit_counterทั้งหมด1215898
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน

p166653.jpg - 103.76 Kb

วันที่ 16 มิถุนายน 2565นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน บริเวณคูเมืองด้านในแจ่งหัวลิน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานําร่อง

p166652.jpg - 105.59 Kb

วันที่ 16 มิถุนายน 2565นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สะท้อนบริบทของพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์การอบรม

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

p15665.jpg - 113.04 Kb

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ไปบูรณาการในการจัดการเรียนสอนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)/“สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกรชำนาญการ และนายปิติพงษ์ คำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

 
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กศน.อ.แม่พริก
ข่าว

p146652.jpg - 114.31 Kb

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กศน.อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1. นายภูริต คันธชุมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายสายัณห์ พรมใส ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศ.พพ. 3. นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 4. นางมยุรา วิไล ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 5. นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้แทน ศธภ.15 กศน.อ.แม่พริก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทำให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี

 
ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 6/2565

p14665.jpg - 88.95 Kb

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายกวิน เสือสกุลรองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ. 2565

p13665.jpg - 106.98 Kb

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ไปบูรณาการในการจัดการเรียนสอนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)/“สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกรชำนาญการ และนายปิติพงษ์ คำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ นายกวิน เสือสกุลรองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับ

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ. 2565

p106651.jpg - 99.71 Kb

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ไปบูรณาการในการจัดการเรียนสอนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกรชำนาญการ และนายปิติพงษ์ คำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

 
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

p106652.jpg - 98.94 Kb

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent/Center) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ. 2565

p96652.jpg - 96.97 Kb

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ไปบูรณาการในการจัดการเรียนสอนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิชัยณรงค์มัณฑนาวงศ์/นิติกรชำนาญการและนายปิติพงษ์ คำแก้วนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ นางสาวสุวรรณ จุลมั่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

p96651.jpg - 94.22 Kb

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง และวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 136


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri