เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้592
mod_vvisit_counterวานนี้1319
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3245
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8696
mod_vvisit_counterเดือนนี้10769
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43339
mod_vvisit_counterทั้งหมด1269748
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

ITA9-2564

banner


 

 

 

 

 

 

  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15


icon1ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ

        (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

        (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และ

        (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


      ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ

การดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

(29 ข้อมูล) ดังนี้ 


ประเด็นการสารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (29 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

 

ตัชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

หัวข้อ

ข้อ

หัวข้อย่อย

รายการข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

- โครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงาน ศธภ.15

- โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร ศธภ.15

- โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- โครงสร้างรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15

- โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.15

- โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค

- ข้อมูลอัตรากำลังของ ศธภ.15 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2564

- โครงสร้างการแบ่งงานภายในของ ศธภ.15

- คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการภายใน ศธภ.15

2

ข้อมูลผู้บริหาร

- รายนามของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- ประวัติและผลงานของ นายชาตรี ม่วงสว่าง
ตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15

- ประวัติและผลงานของ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์
พรหนองแสน ตำแหน่ง
รองศึกษาธิการภาค 15
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

3

อำนาจหน้าที่

- คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
จัดตั้งหน่วยงาน

- ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

- ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค

- สรุปอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- คำสั่งมอบหมายงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

4

แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี

- แผนความต้องการใช้งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

- แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(พ.ศ. 2563-2565)

- แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2563-2565)

- แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562-2564 ศธภ.15

- ์แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2566 - 2570

5

ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร E-mail

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน Google map

6

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แบ่งกลุ่มงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

แบ่งประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ 7 หมวด ดังนี้

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวทางการศึกษา

2. กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8

ช่องทาง

การสอบถาม

(Q&A)

- คำอธิบายข้อกำหนดในการสอบถามผ่านทาง facebook

- ช่องทางการสอบถาม Messenger

- ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

9

การใช้สื่อ

สังคมออนไลน์

(Social Network)

- Website

- facebook 

- Instargram

- เชื่อมโยงช่องทางจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- โครงการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15

แผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา

- แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11

รายงาน

การกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ตามแบบ สงป. 301-302

- รายงานการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2)

- รายงานการตรวจราชการรอบ 6 เดือน

- รายงาน ITA และแผนคุณธรรมรอบ 6 เดือน

12

รายงานผล

การดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 15

- รายงานการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

- รายงาน ITA และรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  ปี 2563

- รายงานโครงการ Coaching team ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.15

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.15

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ ศธภ.15

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแบบ สงป.301 , แบบ สงป.302)

15

รายงาน

การกำกับ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตามแบบ สงป. 301 , แบบ สงป. 302) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2)

16

รายงานผล

การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ตามแบบ สงป.301 , แบบ สงป. 302) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

19

สรุปผล

การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ
รายเดือน

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (แบบ สขร.1)

20

รายงานผล

การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21

นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล        (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565

22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

- การดำเนินการ กำหนด สรรหา แต่งตั้ง

- การดำเนินการจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก

- การดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- ประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล

- รักษาไว้และจูงใจบุคลากร

23

หลักเกณฑ์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

- รายงานผลโครงการที่มีความเกี่ยวข้องด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563

- รายงานจิตอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

25

แนวปฏิบัติ

การจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.15

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ช่องทางการสอบถาม Messenger

27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- สถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28

ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น

- ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางแสดงความคิดเห็น Messenger

29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา

- กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

- กลุ่มอำนวยการ 

 

 


 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri