เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้625
mod_vvisit_counterวานนี้1967
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3801
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้43150
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1212780
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

ITA9-2563

banner


 


 icon1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ITA) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

                                       แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)


icon1ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน

 

 

ประเด็นการสารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (29 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ

ข้อมูล 

รายละเอียด 

การเผยแพร่ข้อมูล

  ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ข้อมูล O1

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

(คนปัจจุบัน)ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ของหน่วยงาน

ข้อมูล O2

O3

อำนาจหน้าที่

แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูล O3

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน)

ข้อมูล O4

O5 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
(1) ที่อยู่ (2) หมายเลขโทรศัพท์ 
(3) หมายเลขโทรสาร 
(4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) 
(5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

ข้อมูล O5_1

แผนที่ทาง google map

ข้อมูล O5_2

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข้อมูล O6

 ข่าวประชาสัมพันธ์


O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อมูล O7


 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


O8

Q&A

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad,กล่องข้อความถามตอบ เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

อบถาม 

ข้อมูล O8_1

Live Chat

ข้อมูล O8_2

O9

Social Network

แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, twitter, Instagram เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O9 facebook 

อยู่หน้าหลักของเว็บไซต์


 

 แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ  1 ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ ที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O10

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี การกำกับติดตาม งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตาม “แบบ สงป. 301, “ แบบ สงป. 302” และ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ”) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล O11

O12

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล O12

 การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่      เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มาตรฐาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ข้อมูล O13 

หัวข้อฐานข้อมูลกระบวนการหลัก


 


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ

ข้อมูล 

รายละเอียด 

การเผยแพร่ข้อมูล

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O14 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส) ข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O14


 

O15 

รายงานการกำกับ

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับ ติดตาม ประจำปี (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”)  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O15

O16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามแบบ สงป. 301 และ แบบ สงป. 302 ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O16

 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จ้างหรือแผนการ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร จัดหาพัสดุ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O17

O18 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O18_1

ข้อมูล O18_2

O19


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน” (แบบ สขร. 1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O19_1

 

ข้อมูล O19_2


 

 

 


O20

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลา ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล O20


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O21 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O21


O22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล O22

 

O23 

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน การบริหารและ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร บุคคล

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข้อมูล O23_1

ข้อมูล O23_2

ข้อมูล O23_3

ข้อมูล O23_4

ข้อมูล O23_5

ข้อมูล O23_6

O24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม การบริหารและ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 22) มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O24

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ประพฤติมิชอบดำเนินการ เป็นต้น เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O25_1

ข้อมูล O25_2

ข้อมูล 025_3

 

 

 

 


O26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ทุจริตและออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ”) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

ข้อมูล O26

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน

  

 

 

 

 

 

 

 


O27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน(เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง) ข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”) เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข้อมูล O27

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O28

ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O28

 

 

 

 

 


O29

การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O29

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri